Fönsterrenovering | Besiktning, undersökning och uppföljning

Fönster har sämre isolering än vad vanliga väggar har och det gör att man måste hålla koll på vilket skick de håller. I och med att en fönster alltså isolerar sämre så kan ett fönster i sämre skick påverka kostnaden för uppvärmning ganska rejält. I många fall kan man genomföra en fönsterrenovering för att nå ett behagligt inomhusklimat och samtidigt slippa dras med skyhöga kostnader för uppvärmning - i andra fall så måste man byta fönstren i fråga. Av den enkla anledningen att de är bortom räddning och att en renovering inte skulle vara lönsam.

Har man genomfört fönsterbyten i projekt som liknar det ni är intresserade av att få hjälp med - samma typ av fastigheter, samma typ av fönster och så vidare - så är det ingen dum idé att undersöka kring huruvida tidigare kunder är nöjda med arbetet, pris och om vi som företag exempelvis höll den överenskomna tiden. Det är egentligen självklarheter. Vi lämnar gärna referenser på begäran från nöjda kunder i hela Stockholmsområdet.

“Lika viktigt är att man följer upp arbetet och besiktigar kvaliteten. Företag inom fönsterrenovering och fönsterbyten brukar följa upp sina jobb, men det kan i vissa fall vara en god idé att låta en tredje part kontrollera allting. En besiktningsman kan ge leverera en mer objektiv analys av arbetet då ord står mot ord“

Lika viktigt är det som sker efter att projektet är genomfört. Själva uppföljningen och besiktningen. Det gäller vid såväl en fönsterrenovering som vid ett fönsterbyte. Viktigt är att man verkligen kontrollerar att arbetet är korrekt utfört och att man snabbt korrigerar eventuella fel. Vi utför alltid hårda kontroller efter utfört arbete och är även positiva till att ta in utomstående besiktingsmän om behovet skulle uppstå.

Besiktning av nya fönster - så går det till

Om vi tittar på vad en besiktningsman gör vid en inspektion av fönster så är det en kombination av kvaliteten på jobbet och vilken effekt de boende i fastigheten får. Med det senare så menar vi att man ser över exempelvis bullernivån samt hur värmeenergi och  från respektive lägenhet påverkas. Det är en viktig punkt även vid fönsterrenoveringar och i synnerhet om man bytt till energiglas där man måste testa funktionalitet på rutorna i fråga.

Om vi snabbt tittar på vad en fönsterbesiktning inkluderar så är följande punkter att anse som väldigt väsentliga:

  • Karm och båge. Den troliga orsaken till att fönstren i fråga blivit bytta/renoverade är ett läckage - en otäthet - mellan karm och båge. Här kommer själva monteringen av respektive fönster att ses över och likaså kommer man att se om det är drevat på rätt sätt.

  • Tätningslister. En förutsättning för att minska läckage av energi och för att sänka bullernivån är även att tätningen är korrekt utförd och på ett fackmannamässigt sätt. Oavsett vilket glas man valt så är detta en svag punkt som en besiktningsman fäster stort fokus på.

  • Bullernivån. Om ert fönsterbyte skett med att sänka bullernivån i åtanke så kommer mätningar även att göras gällande detta. Både under dag- och kvällstid - detta då dessa tider har olika riktmärken gällande godkänd nivå av buller.

  • Brandsäkerhet. Man kontrollerar att fönstren i fråga - vid händelse av brand - fungerar enligt gällande lagar och regler.

  • Säkerhet mot kondens: man kontrollerar primärt att det inte bildas kondens i bågarna samt att kondensvatten kan dräneras ut på ett, för fönstret, icke-skadligt sätt.

  • Säkerhet vid användning: man kontrollerar att spärrar och reglage fungera så att ingen - exempelvis ett barn - riskerar att fall ut genom ett fönster.

  • Bärförmåga, stadga och beständighet. Av naturliga skäl så kontrolleras även att fönstren inte riskerar att ge vika som en följd av huskroppens tyngd.

  • Energi- och värmeisolering. En samlad bedömning görs på plats vid besiktningen. Viktigt är att denna följs upp efter något år för att se att rätt effekt uppnåtts och om eventuella åtgärder måste vidtas.

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
11 Feb 2018